top of page
1720 - Scene04_CMYK.jpg

Almene boliger i Sunds

Adresse: ----

Bygherre: Lejerbo

Areal: 15054 m2

I udgangspunktet defineres hele grundarealet som en grøn have, hvor parkering samles i den sydlige ende, og et klart defineret net af stier leder bebo-erne frem til boligerne.


På det grønne tæppe placeres øst-vest-vendte boliger i grupper med 3 boliger i 3 nord-syd-gående rækker, som etablerer et antal klare sigtelinier imod Sunds Sø. (Vi indikerer i planen hvordan prin-cippet kan videreføres i nabobebyggelsen som fo-rudsættes opført som privat boligbyggeri)

 

Omkring de enkelte boliggrupper differentieres op-holds- og ankomstarealerne og der skabes et forløb af halvoffentlige, halvprivate og private rum i over-gangen fra fællesarealer til bolig. 


Der arbejdes med 2 boligtyper (A og B), hvor bolig-type B findes i to varianter med indgang fra hhv Syd og nord. Ved at placere de tre typer i klynger af 3 styrkes oplevelsen af den private boligs individual-iserede kontakt til de grønne udearealer. 


Fra Øst mod vest etableres 3 rekreative bånd som rummer en række funktioner som giver særlig kvalitet til udelivet. Båndene og de øvrige fællesa-realer indeholder de elementer som man finder i den danske villahave, men hvor de i den private villahave primært danner udgangspunkt for famil-iens sociale aktiviteter, bliver de her drivere for det større sociale fællesskab mellem naboer. 


Man kan investere i fællesskabet efter lyst og evne; de beboere som ønsker det kan disponere arealer til nyttehaver og højbede, man kan etablere drivhuse eller bålpladser, eller finde en skyggefuld plet hvor man kan slappe af. 
Med tiden vil fællesarealerne få karakter af by-haver, og der vil blive skabt et rum som kan rumme børnefamiliernes aktiviteter og sikre det uformelle sociale fællesskab og mødet mellem mennesker på en måde som styrker afdelingen som helhed. 

1720 - Scene01_CMYK.jpg
1720 - Scene05_CMYK.jpg
1720-2017.05.11  Almene Boliger i Sunds
1720-2017.05.11  Almene Boliger i Sunds
ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page