top of page
3d visualiseringer 2.jpg

Halgård Vest, 29 familieboliger

GRUNDEN
Projektområdet er beliggende på en nord-østvendt skråning på den sydlige side af Holstebros ådal.

Grunden er uden bevoksning, og er del af et større nybyggerkvarter som udvikles på tidligere landbrugsjord.

Nordøst for grunden findes en enkelt række lavere beliggende parcelhusgrunde, og bag disse et en privat fælled med store regnvandssøer, som man fra første sals niveau vil kunne få udsyn over. Det rekreative areal er i åben forbindelse med de rekreative arealer som findes i det tidligere udbyggede Halgaard Øst.

 

Det rekreative areal er fælles for hele området, som også er placeret relativt tæt på de store plantage områder syd-øst for bycenteret. Her er der rig mulighed for rekreativ udfoldelse og motion.

 

2.jpg
3d visualiseringer3.jpg

Grunden i sig selv har en særstatus i forhold til den øvrige del af byudviklingsområdets 1. etape, idet denne domineres af parcelhuse og mindre storparceller som alene har mulighed for at etablere private og offentlige uderum.

HOVEDGREB

Grundens beliggenhed i det åbne landskab med den vestjyske blæst og placeringen midt i et område domineret af parcelhuse, gør det oplagt at etablere en randbebyggelse,som skaber et klart hierarki mellem de omkringliggende offentlige vejarealer og et centralt, beskyttet, halvoffentligt rum, som tilhører bebyggelsen. Grunden omgives af veje på 3 sider (og en stiforbindelse på den 4.), og de 3 vejforbindelser er hierakisk ligeværdige. 

 

For at styrke tilhørsforholdet til de omkringliggende parcelhusbebyggelser vælger vi at etablere adgang til hver enkelt bolig fra det omkringliggende vejnet. I grundens syd-østlige ende – hvor boligerne orienteresimod den fremtidige stiforbindelse – lægges en bred, belagtkøreflade ind i bebyggelsen, parkeringen placeres på ydersiden af denne.

 

På denne måde friholdes bebyggelsens centrale grønne rum for trafik, og der skabes et beskyttet areal, hvor der findes læ for ophold, fællesskab og sikker leg.  Boligernes placering på den nord-øst-vendte skråning skaber et behov for en differentiering mellem opholdsarealer og udsigt. 

3d visualiseringer4.jpg
ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page