Museumsgade, Ungdomsboliger i Herning


Herning Kommune har i sin løbende dialog med Lejerbo tilkendegivet et behov for centralt beliggende ungdomsboliger til kommunens uddannelsessøgende. Man ønsker boligerne placeret i tilknytning til bykernen, for herigennem at opnå positive synergieffekter mellem studielivet og bylivet.

Herning Kommune har peget på Lejerbos grund ved Museumsgade som et oplagt bud på en mulig placering af nye attraktive ungdomsboliger.

Museumsgade ligger i overgangen mellem det kraftigt fortættede bycenter Nord for Dronningens Boulevard og et blandet bykvarter med enfamiliehuse og etageboliger mod syd.

Projektstruktur

Vi har for vores projektarbejde (arkitektrådgivning) valgt en metodisk tilgang, hvor første step består dels af en byggeteknisk gennemgang af de eksisterende bygninger, dels en kortlægning af udlejningsmønstrene for den eksisterende afdeling.

Med udgangspunkt i den basisviden som herigennem er opnået, har vi udarbejdet 4 projektmodeller, som hver især er belyst ved tegningsmateriale, beskrivelse samt en afsluttende vurdering af det færdige projekts byggetekniske problematikker og huslejekonsekvenser.

De fire projektmodeller får overskrifterne:

1 Overordnet renovering

2 Gennemgribende renovering

3 Nybyggeri samt delvis renovering

4 Nybyggeri

Model 4 omfatter en etapevis nedrivning af den eksisterende bebyggelse samt opførelse af 128 nye ungdomsboliger med et bruttoareal på 50 m2 pr. bolig.

Den nye bebyggelse dannes af to bygningskroppe, som i én dynamisk bevægelse rejser sig fra det lave boligkvarter i syd byen op imod de høje bygninger på nordsiden af Dronningens Boulevard.

Taget indrammer bygningerne og kommer til at stå som en skulpturel form som er særligt synlig fra syd og vest.

Centralt i den skulpturelt formede bebyggelse findes en beskyttet gårdhave, der som et attraktivt fælles udeareal kan danne rammerne om sociale aktiviteter for afdelingens beboere. Gårdrummet er hævet 2.5 meter over det omkringliggende terræn, hvorved der skabes plads til parkering og kælderarealer under bygningerne.

#bolig