Del- og helhedsplaner for skolerne i Struer Kommune


Med udgangspunkt i ATRA arkitekters præmierede rådgivningskoncept Vores Skole (tidligere Morgendages Skole) har ATRA arkitekter udarbejdet et sæt af delplaner for hver af kommunens 8 skoler, samt en helhedsplan for alle kommunens skoler. Baggrunden for igangsættelsen af arbejdet er et drastisk fald i børnetallet, hvor Struer Kommune som helhed bevæger sig fra knap 2500 elever i 2012 til godt 1500 i 2022. Denne voldsomme nedgang i elevtallet kalder på en kapacitetstilpasning og en strukturændring, som, ved siden af pædagogiske ombygninger på de enkelte skoler, har været omdrejningspunktet for udarbejdelsen af en Helhedsplan, som vurderer forskellige tilgange til problematikken. Delplanerne har taget udgangspunkt, dels i en byggeteknisk gennemgang og en funktionel analyse af alle skolerne, dels i en analyse af skolernes mangler som ramme for den velgennemførte undervisning, som denne er beskrevet i den nye folkeskolelov. Yderligere gennemførtes en fremskrivning af kommunens befolkningsprognoser over en 10-årig periode for den enkelte skole, for herigennem, dels at afdække potentialet for rationalisering, dels at belyse ledig kapacitet på de enkelte årgange og eventuelt behov for nybyggeri. Projektarbejdet er udført, med udgangspunkt i en udstrakt inddragelse af ledelsen og personalet på de enkelte skoler, således at de endelige løsninger som præsenteres i de enkelte delplaner sikres lokal forankring. Projektarbejdet har sorteret under en politisk funderet styregruppe, som gennem hele forløbet har haft det formelle ansvar for projektarbejdet, og således løbende har deltaget i drøftelserne, dels om niveauet for de påtænkte investeringer, dels om prioriteringen mellem de ønsker og behov som er blevet formuleret i løbet af projektarbejdet. Arbejdet konkretiseredes i et sæt af delplaner, som beskriver skolernes nuværende bygningsmæssige tilstand, deres pædagogiske funktion og de mangler og potentialer som er væsentlige at tage fat på og udnytte. Delplanerne præsenterer her ud over konkrete forslag til pædagogiske ombygninger og væsentlige renoveringsarbejder, samt en kalkulation over de omkostninger som knyttede sig til deres gennemførelse. Delplanernes konklusioner og anvisninger samles i en Helhedsplan som anviste en etapeplan for skoleområdet som helhed, en genhusningsplan samt en investeringsoversigt, hvor en samlet investering på 50 mio. Fordelt på 8 af kommunens 9 skoler var spredt ud over 5 budgetår. Helhedsplanen anviser desuden en kapacitetstilpasning, hvor antallet af byskoler reduceres til tre og hvor én af de store eksisterende byskoler nedlægges.

Adresse: Hele Struer Kommune Bygherre: Struer Kommune Byggesum: 50 mio.

#bygherrerådgivning