top of page

Adresse: Nørreport Holstebro

 

Areal: ca. 7.500 m2

Nørreport Holstebro

2020.07_edited.jpg
2020.09.10 visualisering Ramblaen_00.jpg
2020.09.10 visualisering taghave01.jpg

Området ved Nørreport har en særdeles central placering i Holstebro, som overgang mellem midtbyen og gågadenettet og den nordlige del af byen med banegården, busstationen og den nye bydel 
Hostrups.

I området lå tidligere byens politistation, men da det ny hovedkvarter for Midt- og Vestjyllands politi stod færdigt i Hostrups flyttede de ud. 

Det er nu fire år siden og bygningen har siden da været tom og uden formål med konsekvenser for hele den nordlige bydel. 
For ca. 2 år siden blev den gamle politigård dog solgt til en ejendomsudvikler, som siden hen også har erhvervet sig de øvrige bygninger i området, herunder postcentralen samt enkelte boliger. 

Udvikleren har således mulighed for at disponere over hele området afgrænset af banelegemet mod vest, busstationen mod nord, Stationsvej mod øst og Lægårdvej mod syd. Projektområdet omfatter samlet set et areal på ca. 12.000 m2, hvoraf en større del dog er udlagt som offentligt vejareal mellem den gamle politigård og postcentralen. 

Med udgangspunkt i Holstebro kommunes ønsker og krav til området herunder i særlig grad en fysisk forbindelse mellem byen, busstationen og banegården har Atra Arkitekter A/S udarbejdet projektforslaget for området.

Projektet rummer overordneret set en dagligvarebutik med mulighed for ungdomsboliger ovenpå, en p-plads, fire punkthuse med boliger  samt en Nord-sydgående cykel- og gangsti ”Rambla” mellem byen og banegården.    

Dagligvarebutikken placeres i den sydlige del af området, på modsatte side af Nørreportcentret. Ovenpå tænkes opført boliger centreret omkring et fælles gårdgrum på tagfladen af dagligvarebutikken. Samlet set tænkes bebyggelsen opført med en højde på ca. 6 etager. 

Nord for dagligvarebutikken etableres en p-plads med ca. 116 p-pladser og vejadgang fra Stationsvej. 
De fire punkthuse placeres i overgangen mellem p-pladsen og forbindelsen mellem byen og banegården. Husene indrettes med en variation i boligtyper for derved at sikre en bred beboersammensætning i området. I stueetagen kan der eventuelt gives mulighed for etablering af mere kundeorienterede formål som f.eks. cafe, butik eller lign. Punkthusene tænkes opføres med en højde på ca. 4-5 etager.  

Den nord-sydgående forbindelse mellem busstation, banegård og byen er placeret i områdets vestlige del, hvorved den mod vest afgrænses af banelegemet og mod øst af dagligvarebutikken og punkthusene. 

Busstationen og banegården er trafikale knudepunkter med stor aktivitet og derfor er det særdeles vigtigt at der skabes en direkte fysisk forbindelse til midtbyen. Hovedideen er således at byens tog- og busperron i princippet smelter sammen med byens gågade i et og samme forløb. 

Et urbant byrum med folk på vej til og fra busstationen og banegården, men som gives en udformning der også motiverer til leg og ophold. 
 

ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page