top of page
ATRA_REF_Del- og Helhedsplaner - Samlet.

 Med udgangspunkt i ATRA arkitekters præmierede rådgivningskoncept Vores Skole (tidligere Morgendages Skole) har ATRA arkitekter udarbejdet et sæt af delplaner for de fire byskoler - Hyldgårdsskolen - Ikast Nordre Skole - Ikast Vestre Skole - Ikast Østre Skole - samt Isenvad Skole.

Planen indgår i et større planlægningsarbejde omfatter delplaner for de fem skoler, samt en helhedsplan der sammenfatter delplanernes konklusioner og tegner et samlet billede af skoleområdet i Ikast by inkl. Isenvad, hvor der bl.a. anvises en samlet investeringsplan for de kommende fire budgetår.

Delplanerne har taget udgangspunkt, dels i en byggeteknisk gennemgang og en funktionel analyse af alle skolerne, dels i en analyse af skolernes mangler som ramme for den velgennemførte undervisning, som denne er beskrevet i den nye folkeskolelov.

Projektarbejdet er udført, med udgangspunkt i en udstrakt inddragelse af ledelsen og personalet på de enkelte skoler, således at de endelige løsninger som præsenteres i de enkelte delplaner sikres lokal forankring.

Projektarbejdet har sorteret under Børn og Familie-, samt Drifts og anlægsafdelingen ved Ikast-Brande Kommune, som gennem hele forløbet har haft det formelle ansvar for projektarbejdet, og således løbende har deltaget i drøftelserne omkring delplanerne.
 

Adresse: Skolerne i Ikast-Brande Kommune

Bygherre: Ikast-Brande Kommune

Byggesum: 45-56 mio.

Arbejdet konkretiseredes i et sæt af delplaner, som beskriver skolernes nuværende bygningsmæssige tilstand, deres pædagogiske funktion og de mangler og potentialer som er væsentlige at tage fat på og udnytte.

 

Delplanerne præsenterer konkrete forslag til pædagogiske ombygninger, lukning og omplacering af satellitbygninger som f.eks. SFO’er på eksterne matrikler, skolens lokalefordeling i år 2019-20, samt skolens lokalefordeling ved en fuld udnyttelse af kapaciteten på skolen.  Derudover kalkuleres de omkostninger og eventuelle besparelser, som knyttede sig til delplanernes gennemførelse.

 

Delplanernes konklusioner og anvisninger samles i en helhedsplan som anviser en plan for pædagogiske ombygninger, som anbefaler at bruge godt 56 mio. kr. på de bygningsmæssige rammer for folkeskolerne i Ikast og Isenvad. Disse investeringer giver skolerne et massivt bygningsmæssigt løft, som virkelig vil kunne mærkes for dem der underviser, og dem som skal undervises.

 

Planen viser også et alternativt scenarie, som beskriver at der, ved at udnytte den generelle overkapacitet som opstår i forbindelse med faldende børnetal i 2019-20, kan lukke to af skolerne ved at investerer mellem 45 mio. kr. og 54 mio. kr. i de resterende tre skoler.

ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page